Publicado: 22 de Diciembre de 2015

APMR- CD - Agents de posada en marxa, manteniment, reparació i adequació d’aparells de gas.

Els aparells de gas han d’estar ben instal·lats i que els sistemes de seguretat que tenen estiguin en perfectes condicions per tal de ser segurs. Per a poder ficar a la venda un aparell de gas els fabricants s’han de ajustar a estrictes regulacions nacionals i internacionals, el compliment de les quals suposa que aquestos compten amb un altíssim nombre d’elements de seguretat.

Detectors de seguretat d'encès, bimetàl·lics, termoparells, sondes d'ionització, cèl·lules fotoelèctriques i fotoconductores, tubs de descàrrega, analitzadors d'atmosfera, assegurances contra excessos de temperatura, termòstats, controls de pressió de fluid, dispositius de control i d'evacuació de PDCs, assegurances contra excés o cabal insuficient, i una llarga llista d'elements que asseguren de manera redundant que mai es produirà una combustió incontrolada del gas i per tant una situació de risc per a l'usuari.

L’agent de posada en marxa és la persona que coneix a fons tots aquestos elements, i que està qualificat per poder determinar en una inspecció que tot està correcte. Ha de verificar el bon funcionaments de tots els elements de seguretat. Ha de confirmar que l’aparell està ben instal·lat i al lloc adequat, que no hi ha cap fuga i el ser correcte funcionament

Però, qui pot ser agent de posada en marxa? Qui podrà signar el Certificat Oficial que confirma que s’ha fet al inspecció corresponent a l'aparell de gas?

El Reglament de Gas (la seva ITC-ICG 09) ens diu el següent:

5.3.1 L'engegada, manteniment i reparació dels aparells de gas podrà realitzar-se:
- Pel servei tècnic d'assistència del fabricant, sempre que posseeixi un sistema de qualitat certificat, o per instal·ladors de gas que compleixin els requisits indicats en el capítol 4 de la ITC-ICG 09, quan es tracti d'aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de més de 24,4 kW de potència útil o de vitroceràmiques a gas de focs coberts.
- Pel servei d'assistència tècnica del fabricador o una empresa instal·ladora de gas, per a la resta d'aparells.

5.3.2 L'adequació d'aparells per canvi de família de gas podrà ser realitzada pel servei tècnic del fabricant sempre que posseeixi un sistema de qualitat certificat o per instal·ladors de gas de categoria A que compleixin els requisits indicats en el capítol 4 de la ITC-ICG 09. Per a aquesta fi, sempre s'utilitzaran components de característiques tècniques iguals a les aprovades en la certificació de tipus. L'agent que realitzi l'engegada d'un aparell de gas haurà d'emetre i lliurar al client un certificat d'engegada, conforme al contingut del model de l'annex 4 d'aquesta ITC. Així mateix, arxivarà aquesta documentació i la mantindrà a la disposició de l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma per un període mínim de cinc anys.

Això ens diu que un instal·lador habilitat de gas amb la corresponent formació pot fer la posada en marxa d'aparells de gas i els canvis de família.

Un producte pot perdre la garantia en el moment que aquest producte és manipulat per personal no habilitat per a això. És necessari realitzar una formació teòric pràctica, aprovar un examen oficial i disposar del títol expedit pel Ministeri d’Indústria per tal de poder realitzar les tasques pròpies de l’Agent de Posada en marxa. Una vegada es disposa de la titulació esmentada cap document de garantia de cap aparell pot negar que a més dels Serveis Tècnics Oficials els Agents de posada en marxa puguin realitzar les tasques de què es tracta.